فرهنگی

نقد جنسی، برای انتقاد از یک رفتار جنسی صحیح نیست. اما فعلا، با نمونه‌هایی از طنز مواجهیم که با توجه به محدودیت‌های گفتاری، به نوعی نمایندگی جریاناتی لمپن-«متجدد» را ایفا می‌کنند و به بازتولید ادبیات چاله‌میدان، با کنایه‌هایی هوشمندانه ولی همان‌قدر رکیک، روی می‌آورند.

15 مرداد
خبر